1. Δράση Δικτύωσης για τον Καθολικό Νεογνικό Έλεγχο Ακοής

Διάρκεια Προγράμματος: ——————

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

Ιστοσελίδα: http://knea.gr/

Σύνολο Χρηματοδότησης: € ————

 

  1. Hearing Problems in Musicians

Χρηματοδότηση για Διδακτορική Έρευνα (Κ. Βαρδονικολάκη)

Διάρκεια Προγράμματος: 3 έτη, 06/2013-06/2016

Φορέας Χρηματοδότησης: Bernice Bibby Research Trust, UK

Σύνολο Χρηματοδότησης: € 25,000

 

  1. Κρυφή βαρηκοΐα Διερεύνηση κοχλιακής συναπτοπάθειας σε μουσικούς

Χρηματοδότηση Χρηματοδότηση για Μεταδιδακτορική Έρευνα (Δ. Κικίδης)

Διάρκεια Προγράμματος: 2 έτη, 03/2017-03/2019

Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΚΥ

Σύνολο Χρηματοδότησης: € 18,000