i

Eρευνα

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι άξονες χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών (7o Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης-FP7 και Horizon 2020) αποτελούν τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης στο τομέα της έρευνας και χρηματοδοτούν, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, αποκλειστικά υψηλής ποιότητας ερευνητικές προτάσεις στα οποία συμμετέχουν Πανεπιστήμια, κοινωφελείς οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς από όλη την Ευρώπη. Το ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων που κατατίθενται δεν ξεπερνά το 12%, πράγμα που καθιστά προφανή την ιδιαίτερη αξία της επιτυχούς κρίσης, της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης τέτοιου μεγέθους ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι ενδεικτικό επίσης, ότι η χρηματοδότηση αποτελεί, μαζί με τις δημοσιεύσεις, έναν από τους βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση και κατάταξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ήταν 50 δις ευρώ για τον άξονα FP7, ενώ για τον άξονα Horizon 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 80 δις ευρώ.

  1. Evidenced based management of hearing impairments: Public health pΟlicy making based on fusing big data analytics and simulation (EVOTION) Horizon 2020-SC1-2016-CNECT (No 727521)

Σκοπός: Συλλογή μαζικών δεδομένων (big data) σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας με σκοπό την ανάλυσή τους και τη δημιουργία μαθηματικού μοντέλου δημόσιας υγείας για τη βαρηκοΐα

Διάρκεια Προγράμματος: 3 έτη, 11/16-10/19

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή  Ένωση, Horizon 2020

Ιστοσελίδα: http://h2020evotion.eu/

Συμμετέχοντες : University College London (Ηνωμένο Βασίλειο), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα), City University (Ηνωμένο Βασίλειο), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Nofer Institute of Occupational Medicine (Πολωνία), Guy’s and St Thomas NHS Trust (Ηνωμένο Βασίλειο), Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Ελλάδα), Institute of Public Health for the Osijek-Baranya County (Κροατία), Pazardzhik Regional Administration (Βουλγαρία), Università degli Studi di Milano (Ιταλία) (Ελβετία).

Συνολική Χρηματοδότηση: € 4,963,776

  1. Regeneration of inner ear hair cells with GAmma-secretase INhibitors to regain hearing in patients with sensorineural hearing loss (REGAIN) http://www.regainyourhearing.eu/

Horizon 2020-PHC-13-2014 (No 634893) (May 2015)

Σκοπός: Αποκατάσταση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας με αναγέννηση των έξω τριχωτών κυττάρων του κοχλία με ενδοτυμπανική χορήγηση αναστολέα της γ-σεκρετάσης (μελέτη φάσης Ι και ΙΙ).

Διάρκεια Προγράμματος: 3,5 έτη, 05/2015-11/2018

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή  Ένωση, Horizon 2020

Ιστοσελίδα: http://www.regainyourhearing.eu/

Συμμετέχοντες : Audion Therapeitics (Ολλανδία), University College of London-Ear Institute (Ηνωμένο Βασίλειο), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, University of Tubingen (Γερμανία), Nordic Bioscience (Δανία), Lilly (Ηνωμένο Βασίλειο), Ttopstart (Ολλανδία),

Συνολική χρηματοδότηση: € 5,834,340

  1. Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments (TINNET) http://tinnet.tinnitusresearch.net/

COST Action BM1306

Σκοπός  Υποστήριξη της δικτύωσης ειδικών επιστημόνων υγείας και φορέων που ασχολούνται με την έρευνα, τη διαγνωστική προσέγγιση και την αντιμετώπιση των εμβοών. Ειδικότερα, βασικό στόχο αποτελεί η ταυτοποίηση των υποτύπων των εμβοών, σε παθοφυσιολογικό και κλινικά σημαντικό επίπεδο και κατ΄ επέκταση η βελτίωση της θεραπείας

Κατά τη διάρκεια της δράσης έχει δημιουργηθεί ένα διεπιστημονικό δίκτυο από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, διοργανώνονται επιστημονικές συναντήσεις και ανταλλαγές επισκέψεων σε εργαστήρια και κλινικές, προωθούνται κοινά ερευνητικά πρωτόκολλα και δημοσιεύσεις ενώ έχουν συνεχή λειτουργία 5 ομάδες εργασίας, με ειδικό στόχο η καθεμιά.

Συμμετέχοντες Στη δράση συμμετέχουν πάνω από 100 ειδικοί από 25 χώρες

Ποσό χρηματοδότησης  Η συνολική χρηματοδότηση ξεπερνά τα 110.000 ευρώ. Πρόκειται για το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για εμβοές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια Προγράμματος: 4 έτη, 04/2014-04/2018

Ιστοσελίδα  http://tinnet.tinnitusresearch.net/

Ομάδες Εργασίας: Κλινική, ανάπτυξη βάσης δεδομένων, Νευροαπεικόνιση εμβοών, Γενετική, Μέτρα έκβασης  (outcome measures)

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμός COST (European Cooperation in Science and Technology)

Συνολική χρηματοδότηση: € 468,000

  1. A Decision Support System incorporating a validated patient-specific, multi-scale Balance Hypermodel towards early diagnostic Evaluation and efficient Management plan formulation of Balance Disorders FP7-ICT-2013-10 (Νο 610454) (Dec 2013)

Σκοπός: Η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβοήθησης διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων για ασθενείς με διαταραχές ισορροπίας. Η πλατφόρμα είναι σε θέση να συλλέγει στοιχεία και να  προτείνει πιθανές διαγνώσεις χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων από μεγάλη βάση δεδομένων ασθενών.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 έτη, 12/2013-11/2016

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7

Ιστοσελίδαwww.embalance.eu

Συμμετέχοντες : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, University College of London (UCL, Ηνωμένο Βασίλειο), CITY University (Ηνωμένο Βασίλειο), University of Antwerp (Βέλγιο), University of Freiburg (Γερμανία), Technical University of Delft (Ολλανδία), Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο  (Ελλάδα), University of Twente (Ολλανδία)

Συνολική χρηματοδότηση: € 3,523,000

  1. Semantic Info-structure interlinking an open source Finite Element tool and libraries with a model repository for the multi-scale Modelling and 3D visualization of the inner-ear

FP7-ICT-2011.5.2 (No 600933)

Σκοπός :  Το ερευνητικό πρόγραμμα SIFEM είχε ως στόχο την ανάπτυξη μίας σειράς υπολογιστικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων του κοχλία σε πολλαπλά επίπεδα (multiscale modeling) με σκοπό την προσομοίωση της μηχανικής της βασικής μεμβράνης, της μικρομηχανικής των τριχωτών κυττάρων στο επίπεδο του οργάνου του Corti, της μηχανο-ηλεκτρικής σύζευξης και της μηχανικής της μετάδοσης του ήχου δια των οστών. Παράλληλα αναπτύχθηκε και ένα μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων του μέσου ωτός το οποίο συζεύχθηκε με το μοντέλο της βασικής μεμβράνης σε μία ενιαία γεωμετρική δομή.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 έτη, 02/2013-02/2016

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή  Ένωση, FP7

Ιστοσελίδα: http://www.sifem-project.eu/

Συμμετέχοντες : National University of Ireland (Digital Enterprise Research Institute), ΕΠΙΣΕΥ, University of Southampton (Institute of Sound and Vibration Research), Linkopings Universitet, BioIRC d.o.o. Kragujevac, INTRASOFT International SA, University College London (Ear Institute), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Α’ ΩΡΛ Κλινική), , The Research Trust of Victoria University of Wellington (Νέα Ζηλανδία).

Σύνολο χρηματοδότησης: € 2,909,131